علی عبدلی

صفحه نخست /علی عبدلی
علي عبدلي
نام و نام خانوادگی علی عبدلی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه جراحی مغز و اعصاب
تحصیلات دکترای تخصصی / جراحی مغز و اعصاب
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننقشوضعیت طرح
1 همكار خاتمه يافته
2 همكار خاتمه يافته
3 همكار خاتمه يافته
4 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
5 مشاور علمي خاتمه يافته
6 مجري خاتمه يافته
7 همكار خاتمه يافته
8 مجري اصلي خاتمه يافته