شهره علی محمدی

صفحه نخست /شهره علی محمدی
شهره علي محمدي
نام و نام خانوادگی شهره علی محمدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه زنان و زایمان
تحصیلات دکترای تخصصی / زنان و زایمان
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Journal of clinical and Diagnostic Research (2019)
2
Hospital Practice (2017)
3
INDO AMERICAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES (2017)
4 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین (1382)
5
Iran.J.Immunol (2011)
6 پژوهش در علوم بهداشتی (1382)
7 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1382)
8 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان (1393)
9 مجله علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گرگان (1381)
10 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1393)
11 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1387)
12 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1383)
13 مجله علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گرگان (1385)
14 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان (1385)
15 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان (1393)