زهره علیزاده

صفحه نخست /زهره علیزاده
زهره عليزاده
نام و نام خانوادگی زهره علیزاده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه علوم تشریح و بافت شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم تشریح
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Andrologia (2019)
2
Advances in Clinical and Experimental Medicine (2018)
3
JOURNAL OF RESEARCH IN MEDICAL AND DENTAL SCIENCE (2018)
4 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1396)
5
Journal of Reproduction & Infertility (2014)
6
Anatomical sciences (2016)
7
Clinical and Experimental Reproductive Medicine (2016)
8
Avicenna Journal of Medical Biochemistry (2016)
9
Entomology and Applied Science Letters (2016)
10
Anatomical sciences (2016)
11 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1395)
12
Clinical and Experimental Reproductive Medicine (2016)
13
Avicenna Journal of NeuroPsychoPhysiology (2015)
14
Singapore Medical Journal (2015)
15 مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران (1390)
16 مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (1393)
17
Iranian Biomedical journal (2014)
18
iranian Journal of Reproductive medicine (2013)
19 scientific journal of hamadan unoversity of medical sciences (2006)
20
iranian Journal of Reproductive medicine (2007)
21
Iranian Biomedical journal (2004)
22 Urmia medical journal (2009)
23 journal of rafsanjan university of medical sciences (2011)
24 Urmia medical journal (2010)
25
MOLECULAR REPRODUCTION AND DEVELOPMENT (2005)
26
Medicine, Science and the Law (2013)
27 مجله پزشکی دانشکده علوم پزشکی تهران (1390)
28
African Journal of Biotechnology, (2012)
29
Iranian Biomedical journal (2011)