پیمان عینی

صفحه نخست /پیمان عینی
پيمان عيني
نام و نام خانوادگی پیمان عینی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه بیماریهای عفونی و گرمسیری
تحصیلات دکترای تخصصی / بیماری های عفونی و گرمسیری
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد (1399)
2
Journal of clinical laboratory analysis (2020)
3
Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection (2018)
4
Microbiology and Immunology (2019)
5
Journal of clinical laboratory analysis (2018)
6
Avicenna journal of clinical Microbiology and infection (2016)
7
Hepatitis Monthly (2015)
8 مجله دانشگاه علوم پزشکی یزد (1393)
9
Avicenna journal of Clinical Microbiology and Infection (2014)
10
Avicenna journal of Clinical Microbiology and Infection (2014)
11
Avecinna J Clin Microb Infec (2014)
12 مجله دانشگاه علوم پزشکی یزد (1393)
13
Galen Medical Journal (2013)
14
Caspian Journal of Internal Medicine (2013)
15 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1387)
16 فصلنامه علمی پژوهشی بهبود (1382)
17 پژوهش در پزشکی (مجله پزشکی دانشکده پزشکی) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی (1386)
18 مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (1391)
19 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1386)
20 مجله طب نظامی (1386)
21 گوارش (1391)
22 فصلنامه طب جنوب (1391)
23 مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان (1388)
24
Journal of Microbiology, Immunology and Infection (2010)
25
iranian journal of clinical infectious disease (2010)
26
Journal of Research in Medical Sciences (2005)
27
Iranian Journal of Pathology (2006)
28
Iranian Red Crescent Medical Journal (2011)
29
journal of research in health Sciences (2012)
30
Life Science Journal (2012)