فرهاد فراهانی

صفحه نخست /فرهاد فراهانی
فرهاد فراهاني
نام و نام خانوادگی فرهاد فراهانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه گوش و حلق و بینی
تحصیلات دکترای تخصصی / گوش و حلق و بینی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننقشوضعیت طرح
1 مجري خاتمه يافته
2 مجري خاتمه يافته
3 مجري خاتمه يافته
4 همكار خاتمه يافته
5 مجري اصلي خاتمه يافته
6 مجري اصلي خاتمه يافته
7 مجري خاتمه يافته
8 مجري خاتمه يافته
9 مجري خاتمه يافته
10 مجري خاتمه يافته
11 مجري خاتمه يافته
12 مجري اصلي خاتمه يافته
13 مجري خاتمه يافته
14 مجري خاتمه يافته
15 مجري خاتمه يافته
16 مجري اصلي خاتمه يافته
17 مشاور علمي خاتمه يافته
18 مجري خاتمه يافته
19 مجري خاتمه يافته
20 مجري اصلي خاتمه يافته
21 همكار خاتمه يافته
22 مجري اصلي خاتمه يافته
23 مجري اصلي خاتمه يافته
24 مجري خاتمه يافته
25 مجري خاتمه يافته
26 مجري خاتمه يافته
27 مجري خاتمه يافته