فرهاد فراهانی

صفحه نخست /فرهاد فراهانی
فرهاد فراهاني
نام و نام خانوادگی فرهاد فراهانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه گوش و حلق و بینی
تحصیلات دکترای تخصصی / گوش و حلق و بینی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 نشریه پرستاری کودکان (1398)
2
Journal of Pediatric Nursing (2019)
3
Indian Journal of Otolaryngology and Head and Neck Surgery (2016)
4
Modern Journal of Languae Teaching Mrthods (2018)
5
Journal of Occupational Health and Epidemiology (2017)
6
Auditory and Vestibular Research (2016)
7
JAMA otolaryngology (2014)
8
Acta Oto-Laryngologica (2016)
9 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1394)
10 مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (1394)
11
Iranian Journal of Public Health (2015)
12
Middle east Journal of Rehabilitation and Health (2015)
13
Plos One (2014)
14 پژوهش در علوم توانبخشی (1392)
15 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1392)