افشین فرهانچی

صفحه نخست /افشین فرهانچی
افشين فرهانچي
نام و نام خانوادگی افشین فرهانچی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه بیهوشی
تحصیلات دکترای تخصصی / بیهوشی و مراقبت های ویژه
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجله تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی (1395)
2
World Journal of Pharmaceutical Research (2016)
3 Iranian Heart Journal (2011)
4 quarterly journal of medical ethics (2013)
5 Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care (2005)
6
Urology journal (2007)
7
Iranian Journal of critical Care Nursing (2012)
8 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام (1390)
9 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1389)
10
scientific journal of hamadan unoversity of medical sciences (2008)
11
The Journal of Tehran University Heart Center (2010)
12
Urology Jornal (2007)
13 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام (1390)
14
ARYA Atherosclerosis Journal (2014)
15
Iranian Heart Journal (2012)
16
Iranian Journal of critical Care Nursing (2014)
17
Iranian Journal of critical Care Nursing (2013)