افشین فرهانچی

صفحه نخست /افشین فرهانچی
افشين فرهانچي
نام و نام خانوادگی افشین فرهانچی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه بیهوشی
تحصیلات دکترای تخصصی / بیهوشی و مراقبت های ویژه
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواننقشوضعیت طرح
1 مجري اصلي خاتمه يافته
2 مجري اصلي خاتمه يافته
3 مجري اصلي خاتمه يافته
4 مجري اصلي خاتمه يافته
5 مشاور علمي خاتمه يافته
6 مجري اصلي خاتمه يافته
7 همكار خاتمه يافته
8 مجري اصلي خاتمه يافته
9 مجري اصلي خاتمه يافته
10 مجري اصلي خاتمه يافته
11 مجري خاتمه يافته
12 مجري خاتمه يافته