افشین فرهانچی

صفحه نخست /افشین فرهانچی
افشين فرهانچي
نام و نام خانوادگی افشین فرهانچی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه بیهوشی
تحصیلات دکترای تخصصی / بیهوشی و مراقبت های ویژه
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواننوع کارنام نویسنده اصلیسال نشر
1 تالیف --- 1391
2 ترجمه FDI 1390
3 ترجمه peter angelos 1392
4 ترجمه افشین فرهانچی 1394