محمد فلاح

صفحه نخست /محمد فلاح
محمد فلاح
نام و نام خانوادگی محمد فلاح
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه انگل و قارچ شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / انگل شناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Parasitology Research (2018)
2 ارمغان دانش، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج (1398)
3
Iranian Journal of Parasitology (2019)
4 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1398)
5 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام (1398)
6
Iranian Journal of Parasitology (2019)
7
Journal of Parasitic Diseases (2019)
8 مجله پزشکی بالینی ابن سینا (1397)
9 مجله پزشکی بالینی ابن سینا (1396)
10 مجله علوم پزشکی ارومیه (1397)
11 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم (1396)
12
Zahedan Journal of Research in Medical Sciences (2018)
13
Iranian Journal of Parasitology (2018)
14
Acta medica Iranica (2017)
15
Iranian Journal of Parasitology (2018)
16
IRANIAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS (2018)
17 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران (1396)
18 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدا (1396)
19
Hormozgan Medical Journal (2017)
20 مجله علوم پزشکی پارس (1396)
21 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1395)
22
Iranian Journal of Parasitology (2017)
23 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک (1396)
24
Avecinna J Clin Microb Infec (2017)
25
Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection (2017)
26 مجله علمی پژوهان (1396)
27
Iranian Journal of Parasitology (2017)
28 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان (1396)
29 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدا (1395)
30 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدا (1395)
31
Iranian Journal of Parasitology (2016)
32
Research Journal of Biological Sciences (2016)
33
Eastern Mediterranean Health Journal (2008)
34
Iranian Journal of Parasitology (2012)
35 مجله دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج (1392)
36
Avecinna J Clin Microb Infec (2014)
37 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1394)
38
Hormozgan Medical Journal (2015)
39 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان (1394)
40
Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine (2012)
41
Journal of Research in Health Sciences (2010)
42
pakistan journal of medical sciences (2007)
43
Iranian Journal of Reproductive Medicine (2013)
44 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1385)
45
Hormozgan Medical Journal (2015)
46 مجله علمی پژوهان، دوره 13، شماره 1، پائیز 1393 (1393)
47
Journal of Research in Health Sciences (2015)
48
Journal of Arthropod-Borne Diseases (2015)
49
Iranian Journal of Parasitology (2014)
50 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1393)
51
Avicenna journal of Clinical Microbiology and Infection (2014)
52
Jundishapur jpurnal of Microbiology (2014)
53
journal of research in health Sciences (2014)
54
journal of research in health Sciences (2013)
55 مجله دانشگاه عتوم پزشکی اراک (1391)
56
journal of research in health Sciences (2012)
57 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان (1390)