منوچهر قربانپور

صفحه نخست /منوچهر قربانپور
منوچهر قربانپور
نام و نام خانوادگی منوچهر قربانپور
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه جراحی عمومی
تحصیلات دکترای تخصصی / جراحی اطفال
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
JOURNAL OF RESEARCH IN MEDICAL AND DENTAL SCIENCE (2017)
2
Scientifica (2018)
3
Int Urol Nephrol (2007)
4
iranian journal of pediatric hematology oncology (2016)
5 نشریه جراحی ایران (1393)
6 نشریه جراحی ایران (1392)
7 نشریه جراحی ایران (1394)
8
journal of pediatric hematology/oncology (2014)
9
Urology Jornal (2013)