علی قلعه ایها

صفحه نخست /علی قلعه ایها
علي قلعه ايها
نام و نام خانوادگی علی قلعه ایها
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه روانپزشکی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانپزشکی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننقشوضعیت طرح
1 مشاور علمي خاتمه يافته
2 همكار خاتمه يافته
3 مجري اصلي خاتمه يافته
4 مشاور علمي خاتمه يافته
5 مشاور علمي خاتمه يافته
6 مجري اصلي خاتمه يافته
7 مشاور علمي خاتمه يافته
8 همكار خاتمه يافته
9 مجري اصلي خاتمه يافته
10 مشاور علمي خاتمه يافته
11 همكار خاتمه يافته
12 همكار خاتمه يافته
13 مشاور علمي خاتمه يافته
14 همكار خاتمه يافته
15 مجري اصلي خاتمه يافته
16 همكار خاتمه يافته
17 مشاور علمي خاتمه يافته
18 همكار خاتمه يافته
19 مشاور علمي خاتمه يافته
20 مشاور علمي خاتمه يافته
21 همكار خاتمه يافته
22 مجري اصلي خاتمه يافته
23 مجري اصلي خاتمه يافته
24 مجري اصلي خاتمه يافته
25 مشاور علمي خاتمه يافته
26 مجري اصلي خاتمه يافته
27 مجري اصلي خاتمه يافته
28 مجري خاتمه يافته
29 مشاور علمي خاتمه يافته
30 مجري خاتمه يافته
31 همكار خاتمه يافته
32 مجري اصلي خاتمه يافته
33 مجري اصلي خاتمه يافته
34 نفر دوم خاتمه یافته
35 نفر اول خاتمه یافته
36 نفر سوم خاتمه یافته
37 همكار خاتمه یافته
38 همكار خاتمه یافته
39 همكار خاتمه یافته
40 نفر اول خاتمه یافته
41 نفر اول خاتمه یافته
42 نفر اول خاتمه یافته