علی قلعه ایها

صفحه نخست /علی قلعه ایها
علي قلعه ايها
نام و نام خانوادگی علی قلعه ایها
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه روانپزشکی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانپزشکی
وبسایت
پست الکترونیک