علی قلعه ایها

صفحه نخست /علی قلعه ایها
علي قلعه ايها
نام و نام خانوادگی علی قلعه ایها
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه روانپزشکی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانپزشکی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
scientific reports (2020)
2
BMC Psychiatry (2020)
3
Psychiatry Research (2019)
4
Current Psychiatry Reviews (2019)
5 Iranian Journal of Epidemiology (2019)
6
Journal of Research in Health Sciences (2019)
7
Journal of Research in Health Sciences (2019)
8
BMC Psychology (2019)
9
Avicenna Journal of NeuroPsychoPhysiology (2017)
10
Journal of Research in Health Sciences (2018)
11
Basic and Clinical Neuroscience (2018)
12
EXCLI Journal : Experimental and Clinical Sciences (2018)
13
Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities (2018)
14
International Clinical Neuroscience Journal (2018)
15
Asian Journal of Psychiatry (2018)
16
Journal of Clinical and diagnostic research (2018)
17
International Clinical Neuroscience Journal (2018)
18
Journal of Affective Disorders (2018)
19
ARCHIVES OF WOMENS MENTAL HEALTH (2018)
20
International Clinical Neuroscience Journal (2017)
21
Journal of Psychiatric Research (2017)
22
Iranian Journal of Psychiatry (2016)
23
Avicena journal of neuro psycho physiology (2016)
24
The Journal of Molecullar Neuroscience (2017)
25
Avicena journal of neuro psycho physiology (2016)
26
Psychiatry and Clinical Neurosciences (2016)
27
Avicena journal of neuro psycho physiology (2016)
28 فصلنامه کومش (1395)
29 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1389)
30
Avicenna Journal of NeuroPsychoPhysiology (2014)
31 مجله علمی پژوهان (1394)
32
Avicenna Journal of NeuroPsychoPhysiology (2015)
33
Bipolar Disorders (2015)
34
Avicenna Journal of NeuroPsychoPhysiology (2015)
35
Psychiatry Research (2015)
36
neurosciences (Riyadh) (2009)
37
Iranian Journal of Infectious Disease (2009)
38 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1387)
39 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1385)
40
Journal of Addictions Nursing (2007)
41
Journal of Pakistan Medical Association (2009)
42 نشریه جراحی ایران (1389)
43
Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental (2011)
44 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (1390)
45
Depression and Anxiety (2011)
46
Child Psychiatry and Human Development (2011)
47 مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران (1390)
48
International Journal of Psychiatry in Clinical Practice (2012)
49
CNS Drugs (2013)
50 تحقیقات علوم رفتاری (1391)
51
Journal of Psychiatric Research (2013)
52 مجله علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام (1393)
53
Avicenna Journal of NeuroPsychoPhysiology (2015)
54 آموزش و سلامت جامعه (1393)
55
Depression and Anxiety (2015)
56
journal of psychopharmachology (2014)
57
Acta Medica Iranica (2014)
58
Neuropsychobiology (2014)
59
Avicenna J Neuro Psych Physiology (2014)
60
Avicenna J Neuro Psych Physiology (2014)
61
European Neuropsychopharmacology (2014)
62
European Neuropsychopharmacology (2014)
63
psychopharmacology (2013)
64
Paediatr Drugs (2013)
65 International Journal of Psychiatry in Clinical Practice (2012)
66
The International Journal of Neuropsychopharmacology (2012)
67 مجله علمی پزشکی قانونی (1385)
68
journal of research in health Sciences (2009)
69
International Journal of Psychiatry in Clinical Practice (2013)
70
Neuropsychiatric Disease and Treatment (2012)
71 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (1387)
72
Oman Medical Journal (2012)