فریبا کرامت

صفحه نخست /فریبا کرامت
فريبا كرامت
نام و نام خانوادگی فریبا کرامت
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه بیماریهای عفونی و گرمسیری
تحصیلات دکترای تخصصی / بیماری های عفونی و گرمسیری
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواننقشوضعیت طرح
1 مشاور علمي خاتمه يافته
2 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
3 مشاور علمي خاتمه يافته
4 مشاور علمي خاتمه يافته
5 مجري اصلي خاتمه يافته
6 مشاور علمي خاتمه يافته
7 همكار خاتمه يافته
8 مشاور علمي خاتمه يافته
9 مجري اصلي خاتمه يافته
10 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
11 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
12 مجري اصلي خاتمه يافته
13 مشاور علمي خاتمه يافته
14 مجري اصلي خاتمه يافته
15 مشاور علمي خاتمه يافته
16 مشاور علمي خاتمه يافته
17 مشاور علمي خاتمه يافته
18 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
19 مجري اصلي خاتمه يافته
20 مشاور علمي خاتمه يافته
21 مشاور علمي خاتمه يافته
22 مشاور علمي خاتمه يافته
23 مشاور علمي خاتمه يافته
24 مجري اصلي خاتمه يافته
25 مجري اصلي خاتمه يافته
26 مشاور علمي خاتمه يافته
27 مجري اصلي خاتمه يافته
28 مجري اصلي خاتمه يافته
29 مجري اصلي خاتمه يافته
30 مجري اصلي خاتمه يافته
31 همكار خاتمه يافته
32 مجري اصلي خاتمه يافته
33 مشاور علمي خاتمه يافته
34 مشاور علمي خاتمه يافته
35 همكار خاتمه يافته
36 مشاور علمي خاتمه يافته
37 مجري اصلي خاتمه يافته
38 مجري اصلي خاتمه يافته
39 مجري اصلي خاتمه يافته
40 مجري اصلي خاتمه يافته