امیر مجلسی(بازنشسته)

صفحه نخست /امیر مجلسی(بازنشسته)
امير مجلسي(بازنشسته)
نام و نام خانوادگی امیر مجلسی(بازنشسته)
شغل عضو یک سازمان آموزشی یا پژوهشی داخلی / دانشگاه علوم پزشکی همدان بیماریهای داخلی
تحصیلات دکترای تخصصی / بیماریهای گوارش
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
International Journal of Advanced Biotechnology and Research (2013)
2
Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology (2004)
3
iranian journal of microbiology (2015)
4
Iranian Red Crescent Medical Journal (2014)
5 پژوهش در پزشکی (مجله پزشکی دانشکده پزشکی) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی (1386)
6
Journal of Microbiology, Immunology and Infection (2010)