مهردخت مزده

صفحه نخست /مهردخت مزده
مهردخت مزده
نام و نام خانوادگی مهردخت مزده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه نورولوژی
تحصیلات دکترای تخصصی / نورولوژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننقشوضعیت طرح
1 همكار خاتمه يافته
2 مجري اصلي خاتمه يافته
3 همكار خاتمه يافته
4 مجري اصلي خاتمه يافته
5 مجري اصلي خاتمه يافته
6 همكار خاتمه يافته
7 مجري اصلي خاتمه يافته
8 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
9 مجري اصلي خاتمه يافته
10 مجري اصلي خاتمه يافته
11 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
12 همكار خاتمه يافته
13 مشاور علمي خاتمه يافته
14 مجري اصلي خاتمه يافته
15 همكار خاتمه يافته
16 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
17 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
18 همكار خاتمه يافته
19 مجري اصلي خاتمه يافته
20 مجري اصلي خاتمه يافته
21 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
22 مجري اصلي خاتمه يافته
23 مجري اصلي خاتمه يافته
24 همكار خاتمه يافته
25 مجري خاتمه يافته
26 مجري اصلي خاتمه يافته
27 مجري اصلي خاتمه يافته
28 مجري اصلي خاتمه يافته
29 مجري اصلي خاتمه يافته
30 مجري اصلي خاتمه يافته
31 همكار خاتمه يافته
32 همكار خاتمه يافته
33 مجري اصلي خاتمه يافته
34 همكار خاتمه يافته
35 همكار خاتمه يافته
36 مشاور علمي خاتمه يافته
37 همكار خاتمه يافته
38 همكار خاتمه يافته
39 همكار خاتمه يافته
40 مجري اصلي خاتمه يافته
41 همكار خاتمه يافته
42 همكار خاتمه يافته
43 مجري اصلي خاتمه يافته
44 مجري اصلي خاتمه يافته
45 مجري اصلي خاتمه يافته
46 همكار خاتمه يافته
47 همكار خاتمه يافته
48 مجري اصلي خاتمه يافته
49 مجري اصلي خاتمه يافته
50 همكار خاتمه يافته
51 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
52 مجري اصلي خاتمه يافته
53 مشاور علمي خاتمه يافته
54 مجري اصلي خاتمه يافته
55 مجري اصلي خاتمه يافته
56 مشاور علمي خاتمه يافته
57 مجري اصلي خاتمه يافته
58 همكار خاتمه يافته
59 مجري اصلي خاتمه يافته
60 مشاور علمي خاتمه يافته
61 مشاور علمي خاتمه يافته
62 مشاور علمي خاتمه يافته
63 مجري اصلي خاتمه يافته
64 مجري اصلي خاتمه يافته
65 مشاور علمي خاتمه يافته
66 مجري اصلي خاتمه يافته
67 مجري اصلي خاتمه يافته
68 مجري اصلي خاتمه يافته
69 همكار خاتمه يافته
70 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
71 همكار خاتمه يافته
72 مجري اصلي خاتمه يافته
73 مشاور علمي خاتمه يافته
74 مشاور علمي خاتمه يافته
75 مجري اصلي خاتمه يافته
76 مجري اصلي خاتمه يافته
77 مجري اصلي خاتمه يافته
78 مجري اصلي خاتمه يافته
79 مجري خاتمه يافته
80 مشاور علمي خاتمه يافته
81 مجري اصلي خاتمه يافته
82 مشاور علمي خاتمه يافته
83 مشاور علمي خاتمه يافته
84 مجري اصلي خاتمه يافته
85 مجري اصلي خاتمه يافته
86 نفر اول خاتمه یافته
87 نفر اول خاتمه یافته