مهردخت مزده

صفحه نخست /مهردخت مزده
مهردخت مزده
نام و نام خانوادگی مهردخت مزده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه نورولوژی
تحصیلات دکترای تخصصی / نورولوژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 --- --- --- 1397/11/29