مهردخت مزده

صفحه نخست /مهردخت مزده
مهردخت مزده
نام و نام خانوادگی مهردخت مزده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه نورولوژی
تحصیلات دکترای تخصصی / نورولوژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجله علمی پژوهان (1397)
2
Journal of Molecular Neuroscience (2019)
3
International Journal of Medical Science and Clinical Invention (2018)
4
Clinical and Translational Medicine (2019)
5
Human Antibodies (2019)
6
neurological sciences (2019)
7
Journal of Molecular Neuroscience (2019)
8
multiple sclerosis and related disorders (2019)
9 Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology (2018)
10
Journal of Inflammation Research (2018)
11
Clinical and Translational Medicine (2018)
12
Iranian Red Crescent Medical Journal (2018)
13
Gene Reports (2018)
14
neurological sciences (2018)
15
International journal of molecular and cellular medicine (2018)
16
multiple sclerosis and related disorders (2018)
17
neurological sciences (2018)
18
Human Antibodies (2018)
19
Neuropsychobiology (2018)
20
Cytokine (2017)
21
Cytokine (2018)
22
Cytokine (2018)
23
Journal of Molecular Neuroscience (2018)
24
Journal of Molecular Neuroscience (2018)
25
multiple sclerosis and related disorders (2017)
26
multiple sclerosis and related disorders (2017)
27
The Journal of Molecullar Neuroscience (2017)
28
Cytokine (2017)
29
journal of neurological sciences (2017)
30
iranian Journal of Nursing and Midwifery Research (2017)
31
neurological sciences (2017)
32
The Journal of Molecullar Neuroscience (2017)
33
Human Antibodies (2016)
34
The Journal of Molecullar Neuroscience (2017)
35
journal of neurological sciences (2016)
36
Human Antibodies (2016)
37 مجله علمــی پژوهشــی دانشگاه علـوم پزشکــی اردبیـل (1387)
38 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1388)
39 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1394)
40 دو ماهنامه فیض (1394)
41
Acta medica Iranica (2015)
42
Global Advanced Research Journal of Medicine and Medical Science (2015)
43
Global Advanced Research Journal of Medicine and Medical Science (2015)
44
Global Advanced Research Journal of Medicine and Medical Science (2015)
45
Acta clinica belgica (2015)
46
Global Advanced Research Journal of Medicine and Medical Science (2015)
47 مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران (1390)
48 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان (1393)
49
Human Antibodies (2015)
50 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1393)
51 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1393)
52 مجله علمی پزشکی قانونی (1384)
53
Acta Medica Iranica (2013)
54
Acta Medica Iranica (2010)