مهردخت مزده

صفحه نخست /مهردخت مزده
مهردخت مزده
نام و نام خانوادگی مهردخت مزده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه نورولوژی
تحصیلات دکترای تخصصی / نورولوژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1
The 1st International Nursing & Midwifery Conference on Health and wellbeing, Isfahan, 2014
2
The 1st International Nursing & Midwifery Conference on Health and wellbeing, Isfahan, 2014
3
2nd International & 6th National Iranian Congress on Health Education and Promotion, Kermanshah, 2015