شهیر مظاهری شورایی

صفحه نخست /شهیر مظاهری شورایی
شهير مظاهري شورايي
نام و نام خانوادگی شهیر مظاهری شورایی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه نورولوژی
تحصیلات دکترای تخصصی / نورولوژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجله پزشکی بالینی ابن سینا (1397)
2
Archives of Iranian Medicine (2018)
3 دو ماهنامه فیض (1396)
4 دو ماهنامه فیض (1396)
5 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1395)
6
journal of stroke and cerebrovascular disease (2016)
7 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1394)
8
International journal of preventive medicine (2012)
9
Plos One (2015)
10
Journal of Neurology and Psychology (2014)
11 scientific journal of hamadan unoversity of medical sciences (2013)