مژگان ممانی

صفحه نخست /مژگان ممانی
مژگان مماني
نام و نام خانوادگی مژگان ممانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه بیماریهای عفونی و گرمسیری
تحصیلات دکترای تخصصی / بیماری های عفونی و گرمسیری
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
journal of research in health Sciences (2018)
2
Microbiology and Immunology (2019)
3
Caspian Journal of Internal Medicine (2018)
4
Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene (2018)
5
International Journal of Antimicrobial Agents (2018)
6
International Journal of General Medicine (2017)
7
Avicenna journal of clinical Microbiology and infection (2016)
8
Tropical Doctor (2010)
9
journal of global antimicrobial resistance (2015)
10
Avicenna journal of Clinical Microbiology and Infection (2015)
11
Hepatitis Monthly (2015)
12
Journal of Research in Health Sciences (2013)
13
Iranian Red Crescent Medical Journal (2013)
14
Avicenna journal of Clinical Microbiology and Infection (2014)
15
Avicenna journal of Clinical Microbiology and Infection (2014)
16
Avecinna J Clin Microb Infec (2014)
17
Avicenna journal of clinical Microbiology and infection (2014)
18
Avicenna journal of clinical Microbiology and infection (2014)
19
Oman Medical Journal (2014)
20
African Journal of Microbiology Research (2012)
21 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1392)
22
International Journal of Infectious Diseases (2012)
23 پژوهش در پزشکی (مجله پزشکی دانشکده پزشکی) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی (1386)
24
Journal of Microbiology, Immunology and Infection (2010)
25
Acta Medica Iranica (2012)