حسین (عماد) ممتاز

صفحه نخست /حسین (عماد) ممتاز
نام و نام خانوادگی حسین (عماد) ممتاز
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه اطفال
تحصیلات دکترای تخصصی / کلیه اطفال
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 دو ماهنامه فیض (1397)
2
Journal of Nephropathology (2018)
3
Journal of Renal Injury Prevention (2019)
4
Journal of Renal Injury Prevention (2018)
5 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1389)
6
Iranian journal of pediatrics (2009)
7
Journal of pediatric nephrology (2013)
8 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1391)
9
Shiraz E-Medical Journal (2014)
10 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان (1393)
11
Urology Jornal (2006)
12
Journal of Clinical Neonatology (2014)
13
Iranian Journal of Kidney Diseases (2010)
14
Shiraz E-Medical Journal (2014)