بابک منافی

صفحه نخست /بابک منافی
نام و نام خانوادگی بابک منافی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه جراحی عمومی
تحصیلات دکترای تخصصی / جراحی قلب
وبسایت
پست الکترونیک