ابراهیم نادی

صفحه نخست /ابراهیم نادی
ابراهيم نادي
نام و نام خانوادگی ابراهیم نادی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه داخلی
تحصیلات دکترای تخصصی / بیماریهای داخلی-ریه
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجله پزشکی بالینی ابن سینا (1397)
2
tanaffos (2015)
3
Journal of Research in Health Sciences (2013)
4
Allergologia et Immunopathologia (2014)
5
Journal of Medical Education (2005)
6
Acta Medica Iranica (2013)
7
Iran J Allergy Asthma Immunol (2010)
8 مجله دانشکده پزشکی اصفهان (1390)
9
Iran J Allergy Asthma Immunol (2007)
10 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1390)
11
Acta Medica Iranica (2005)
12 مجله پزشکی ارومیه (1391)
13
Iran J Allergy Asthma Immunol (2012)
14
Respir Care (2012)
15
Acta Medica Iranica (2011)
16 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان (1390)