شهلا نصرالهی

صفحه نخست /شهلا نصرالهی
شهلا نصرالهي
نام و نام خانوادگی شهلا نصرالهی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه زنان و زایمان
تحصیلات دکترای تخصصی / زنان و زایمان
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology (2017)
2
Journal of Obstetrics and Gynaecology (2015)
3 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین (1382)
4
International Journal of Current Research and Academic Review (2015)
5
pakistan journal of medical sciences (2008)
6 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1386)
7
Journal of Research in Health Sciences (2005)
8
Avicenna Journal of NeuroPsychoPhysiology (2014)
9
Journal of Research in Health Sciences (2008)
10 دو ماهنامه علمی-پژوهشی دانشور پزشکی (1387)
11 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1385)
12 مجله زنان مامایی و نازایی ایران (1386)
13 مجله علوم آزمایشگاهی (1392)
14 مجله زنان مامائی و نازائی ایران (1386)
15 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان (1386)
16 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان (1391)
17 مجله علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گرگان (1385)
18 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان (1385)
19 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان (1384)
20
Journal of Medical Education (2005)