شهلا نصرالهی

صفحه نخست /شهلا نصرالهی
شهلا نصرالهي
نام و نام خانوادگی شهلا نصرالهی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه زنان و زایمان
تحصیلات دکترای تخصصی / زنان و زایمان
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology (2017)
2
Journal of Obstetrics and Gynaecology (2015)
3 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین (1382)
4
International Journal of Current Research and Academic Review (2015)
5
pakistan journal of medical sciences (2008)
6 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1386)
7
Journal of Research in Health Sciences (2005)
8
Avicenna Journal of NeuroPsychoPhysiology (2014)
9
Journal of Research in Health Sciences (2008)
10 دو ماهنامه علمی-پژوهشی دانشور پزشکی (1387)
11 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1385)
12 مجله زنان مامایی و نازایی ایران (1386)
13 مجله علوم آزمایشگاهی (1392)
14 مجله زنان مامائی و نازائی ایران (1386)
15 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان (1386)
16 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان (1391)
17 مجله علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گرگان (1385)
18
international journal of current research & Academic Review (2015)
19 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان (1385)
20 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان (1384)
21
Journal of Medical Education (2005)