مهشید نیکوسرشت

صفحه نخست /مهشید نیکوسرشت
مهشيد نيكوسرشت
نام و نام خانوادگی مهشید نیکوسرشت
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه بیهوشی
تحصیلات دکترای تخصصی / بیهوشی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 Avicenna Journal of Clinical Medicine (2019)
2
Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research (2019)
3
Anesthesiology and Pain Medicine (2016)
4
Anesthesiology and Pain Medicine (2016)
5
iranian journal of radiology (2017)
6
Modern Care Journal (2017)
7
Anesthesiology and pain medicine (2016)
8
Anesthesiology and pain medicine (2016)
9
World Journal of Pharmaceutical Research (2016)
10 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1388)
11
Middle East Journal of Anesthesiology (2009)
12
Journal of Research in Health Sciences (2009)
13
Anesthesiology pain medicine (2015)
14
Archives of Anesthesiology and Critical Care (2015)
15
Avicenna Journal of NeuroPsychoPhysiology (2015)
16
anesthesia, pain and intensive care (2014)
17 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک (1390)
18 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1385)
19 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان (1387)
20 مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (1391)
21 فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد (1391)
22 مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (1392)
23
Journal of Research in Medical Sciences (2005)
24
Medical Journal of The Islamic Rebuplic of Iran (2007)
25
Middle East Journal of Anesthesiology (2009)
26
Middle East Journal of Anesthesiology (2009)
27
Journal of Research in Health Sciences (2009)
28
iranian journal of radiology (2014)
29
World Journal of Medical and Surgical Case Reports (2013)