فرناز هاشمیان

صفحه نخست /فرناز هاشمیان
فرناز هاشميان
نام و نام خانوادگی فرناز هاشمیان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه گوش و حلق و بینی
تحصیلات دکترای تخصصی / گوش و حلق و بینی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Iranian Journal of Otorhinolaryngology (2018)
2 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1395)
3
EXCLI Journal (2016)
4
JAMA OTOLARYNGOLOGY-HEAD & NECK SURGERY (2016)
5
JAMA otolaryngology (2014)
6
Iranian Journal of Otorhinolaryngology (2011)
7 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1394)
8
Plos One (2014)