رسول یوسفی مشعوف

صفحه نخست /رسول یوسفی مشعوف
رسول يوسفي مشعوف
نام و نام خانوادگی رسول یوسفی مشعوف
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه میکروبیولوژی
تحصیلات دکترای تخصصی / میکروبیولوژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
World Journal of Dentistry (2019)
2
Artificial Cells, Nanomedicine and Biotechnology (2019)
3 دو ماهنامه فیض (1397)
4
Journal of Islamic Dental Association of IRAN (2018)
5
Journal of Microbiological Methods (2018)
6 مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران (1396)
7
Acta medica Iranica (2016)
8
Tropical Doctor (2010)
9
Iranian journal of pediatrics (2009)
10
Iranian Journal of Medical Sciences (2006)
11
Oman Medical Journal (2015)
12 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک (1393)
13
Archives of Iranian Medicine (2015)
14
journal of Comprehensive Pediatrics (2014)
15
the journal of contemporary dental practice (2013)
16
Jundishapur jpurnal of Microbiology (2014)
17 مجله علمی پژوهشی پژوهان (1392)
18
International journal of Medical Investigation (2014)
19 مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (1393)
20 مجله میکروب شناسی پزشکی ایران (1392)
21 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1392)
22 مجله علوم آزمایشگاهی (1392)