محمد مهدی افتخاریان

صفحه نخست /محمد مهدی افتخاریان
نام و نام خانوادگی محمد مهدی افتخاریان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه ایمونولوژی
تحصیلات دکترای تخصصی / ایمونولوژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننقشوضعیت طرح
1 مجري اصلي خاتمه يافته
2 مشاور علمي خاتمه يافته
3 همكار خاتمه يافته
4 همكار خاتمه يافته
5 همكار خاتمه يافته
6 مجري اصلي خاتمه يافته
7 همكار خاتمه يافته
8 مجري اصلي خاتمه يافته
9 مجري اصلي خاتمه يافته
10 مجري اصلي خاتمه يافته
11 همكار خاتمه يافته
12 مجري اصلي خاتمه يافته
13 مجري اصلي خاتمه يافته
14 مجري اصلي خاتمه يافته
15 مجري اصلي خاتمه يافته
16 مجري اصلي خاتمه يافته
17 همكار خاتمه يافته
18 همكار خاتمه يافته
19 مجري اصلي خاتمه يافته
20 مجري اصلي خاتمه يافته
21 مشاور علمي خاتمه يافته
22 همكار خاتمه يافته
23 همكار خاتمه يافته
24 مجري اصلي خاتمه يافته
25 همكار خاتمه يافته
26 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
27 مجري اصلي خاتمه يافته
28 مشاور علمي خاتمه يافته
29 مجري اصلي خاتمه يافته
30 مشاور علمي خاتمه يافته
31 مجري اصلي خاتمه يافته
32 مشاور علمي خاتمه يافته
33 مجري اصلي خاتمه يافته
34 مجري خاتمه يافته
35 مجري اصلي خاتمه يافته
36 همكار خاتمه يافته