محمد مهدی افتخاریان

صفحه نخست /محمد مهدی افتخاریان
نام و نام خانوادگی محمد مهدی افتخاریان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه هماتولوژی و ایمونولوژی
تحصیلات دکترای تخصصی / ایمونولوژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 هشتمین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره کشوری ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران، تهران، 1394