محمد مهدی افتخاریان

صفحه نخست /محمد مهدی افتخاریان
نام و نام خانوادگی محمد مهدی افتخاریان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه ایمونولوژی
تحصیلات دکترای تخصصی / ایمونولوژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننوع کارنام نویسنده اصلیسال نشر
1 تالیف --- 1392