محمدرضا امیری

صفحه نخست /محمدرضا امیری
نام و نام خانوادگی محمدرضا امیری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پیراپزشکی / گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
تحصیلات فوق لیسانس / کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Nutrition and Health (2018)
2 مجله علمی پژوهان (1396)
3 مجله علمی پژوهان (1395)
4 مجله علمی پژوهان (1394)
5 مجله علمی پژوهان (1394)
6 مجله علمی پژوهشی پژوهان (1392)
7 نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی (1383)
8 کتاب ماه: کلیات (1383)