محمدرضا امیری

صفحه نخست /محمدرضا امیری
نام و نام خانوادگی محمدرضا امیری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پیراپزشکی / گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
تحصیلات فوق لیسانس / کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Library Management (2020)
2
Nutrition and Health (2018)
3 مجله علمی پژوهان (1396)
4 مجله علمی پژوهان (1395)
5 مجله علمی پژوهان (1394)
6 مجله علمی پژوهان (1394)
7 مجله علمی پژوهشی پژوهان (1392)
8 نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی (1383)
9 کتاب ماه: کلیات (1383)