حسن رفیعی مهر

صفحه نخست /حسن رفیعی مهر
نام و نام خانوادگی حسن رفیعی مهر
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پیراپزشکی / گروه علوم آزمایشگاهی
تحصیلات دکترای تخصصی / هماتولوزی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Asian Pacific journal of cancer prevention (2019)
2
Asian Pacific journal of cancer prevention (2019)
3
Human and Ecological Risk Assessment (2019)
4
Ecotoxicology and Environmental Safety (2019)
5
International Journal of School Health (2017)
6
The International Journal of Occupational and Environmental Medicine (The IJOEM (2017)
7
iranian journal of blood and cancer (2017)
8 مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت) (1395)
9
Iranian journal of basic medical sciences (2015)
10
Avicenna journal of medical biochimestry (2016)
11 مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان (1383)
12 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین (1383)
13 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان (1382)
14 فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران (1384)
15
Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products (2007)
16 مجله علوم ازمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی گرگان (1389)
17
Iranian Journal of Toxicology (2011)
18 فصلنامه پژوهشی خون (1394)
19
Iranian journal of basic medical sciences (2015)
20
Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology (2015)
21
iranian journal of blood and cancer (2015)
22 مجله علوم ازمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی گرگان (1392)