سیده فرانک امامی

صفحه نخست /سیده فرانک امامی
نام و نام خانوادگی سیده فرانک امامی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده توانبخشی / گروه شنوایی شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / شنوایی شناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Indian Journal of Otolaryngology and Head and Neck Surgery (2018)
2
international journal of otolaryngology (2018)
3
Pharmacophore An International Research Journal (2017)
4
otolaryngology online journal (2016)
5 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک (1394)
6
Journal of International Research in Medical and Pharmaceutical Sciences (2015)
7
Acta Oto-Laryngologica (2015)
8
Scholars Journal of Applied Medical Sciences (SJAMS)‎ (2015)
9
Scholars Journal of Applied Medical Sciences (SJAMS)‎ (2014)
10
Scholars Journal of Applied Medical Sciences (SJAMS)‎ (2014)
11 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1393)
12
ISRN Otolaryngology (2014)
13
Iranian Journal of Otorhinolaryngology (2014)
14
ISRN Otolaryngology (2014)
15 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1376)
16 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1387)
17 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1373)
18 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1376)
19
Iranian journal of pediatrics (2008)
20 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1386)
21 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1388)
22 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1381)
23 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1382)
24
ISRN Otolaryngology (2012)
25
ISRN Otolaryngology (2013)
26
ISRN Otolaryngology (2012)
27
the sciencific world journal (2013)