امیر اسکندرلو

صفحه نخست /امیر اسکندرلو
امير اسكندرلو
نام و نام خانوادگی امیر اسکندرلو
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده دندانپزشکی / گروه رادیولوژی دهان
تحصیلات دکترای تخصصی / رادیولوژی دهان فک و صورت
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
The open dentistry Journal (2018)
2
Imaging Science in Dentistry (2018)
3
Contemporary Clinical Dentistry (2018)
4
Iranian endodontic journal (2018)
5
The open dentistry Journal (2017)
6
Iranian endodontic journal (2017)
7
brazilian dental journal (2016)
8
international Journal of Medical and biological Frontiers (2015)
9
Restorative Dentistry Endodontics (2014)
10
Restorative Dentistry Endodontics (2015)
11
Journal of X-ray Science and Technology (2014)
12 مجله پزشکی دانشگاه جندی شاپور (1392)
13
dental research journal (2012)
14
Imaging Sci Dent (2013)
15
Dental Traumatology (2013)
16 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1391)
17
oral surgery oral medicine oral pathology oral radiology (2012)
18 مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران 24 (1390) 181-187
19
Journal of Research in Medical Sciences 15 (2010) 292-293