پرویز ترک زبان

صفحه نخست /پرویز ترک زبان
پرويز ترك زبان
نام و نام خانوادگی پرویز ترک زبان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده دندانپزشکی / گروه پریودانتیکس
تحصیلات دکترای تخصصی / پریودانتیکس
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
BMC Research Notes (2020)
2
World Journal of Dentistry (2019)
3
journal of long-term effects of medical implants (2018)
4
Journal of Islamic Dental Association of IRAN (2018)
5
Journal of Islamic Dental Association of IRAN (2017)
6
Lasers in Medical Science (2017)
7
Avicenna Journal of Dental Research (2017)
8
Avicenna Journal of Dental Research (2016)
9 مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی (1395)
10
Journal of Dental Biomaterials-shiraz (2016)
11
Oral Health & Preventive Dentistry - Quintessence Publishing (2015)
12
Lasers in Medical Science (2016)
13
Journal of Clinical and diagnostic research (2015)
14
Dental journal of hamadan university of medical sciences (2009)
15
Dental journal of hamadan university of medical sciences (2013)
16
Avicenna Journal of Dental Research (2014)
17
IRANIAN JOURNAL OF VETERINARY SURGERY (2010)
18 مجله دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی (1390)
19 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1393)
20
Avicenna Journal of Dental Research (2013)
21 مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (1391)
22
dental journal of hamedan university of medical sciences (2012)
23
dental journal of hamedan university of medical sciences (2011)
24
Journal of Periodontal.Korean Academy of Periodontology (2012)
25 کومش (1392)
26
oral health and preventive dentistry (2015)
27
DENTAL JOURNAL OF HAMADAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES (2010)
28
Research Journal of Medical Sciences (2011)
29 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان (1390)
30
Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences (2012)
31
Journal of Periodontology and Implant Dentistry 2 (2010) 43-6
32
Dental journal of hamadan university of medical sciences 2 (2011) 19-29
33
dental journal of hamedan university of medical sciences 1 (2010) 17-20
34 مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد 34 (1389) 7-12