معصومه خوشحال

صفحه نخست /معصومه خوشحال
معصومه خوشحال
نام و نام خانوادگی معصومه خوشحال
شغل کارمند دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشگاه علوم پزشکی همدان پریودانتیکس
تحصیلات دکترای تخصصی / پریودانتیکس
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
journal of long-term effects of medical implants (2018)
2
Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences (2017)
3
biomedical and pharmacology journal (2017)
4
scholars journal of dental sciences (2016)
5
Avicenna of Dental Research (2016)
6
Avicenna of Dental Research (2015)
7 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1394)
8
International journal of medical research professionals (2016)
9
Journal of Dental Materials and Techniques (2016)
10
Journal of Dentomaxillofacial Radiology, Pathology and Surgery (2016)
11
Journal of Dental Materials and Techniques (2015)
12 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1393)
13
Journal of Dental Materials and Techniques (2014)
14
The Journal of Advanced Prosthodontics (2015)
15
Dental journal of hamadan university of medical sciences (2009)
16
Dental journal of hamadan university of medical sciences (2013)
17
Avicenna Journal of Dental Research (2014)
18 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1393)
19 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1393)
20
Avicenna Journal of Dental Research (2013)
21
Avicenna Journal of Dental Research (2013)
22
Avicenna Journal of Dental Research (2013)
23
research journal of medical sciences (2012)
24 مجله علمی پزشکی قانونی (1392)
25
DENTAL JOURNAL OF HAMADAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES (2010)
26
DENTAL JOURNAL OF HAMADAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES (2010)
27
DENTAL JOURNAL OF HAMADAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES (2010)
28
Journal of Periodontology and Implant Dentistry (2011)
29 مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (1387)
30
Research Journal of Medical Sciences (2012)
31
Research Journal of Medical Sciences (2011)
32 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان (1390)
33
Journal of Periodontology and Implant Dentistry 2 (2010) 43-6
34
Iranian endodontic journal 5 (2010) 11-6
35
European journal of prosthodontics and restorative dentistry 20 (2012) 23-5
36
Iranian endodontic journal 5 (2010) 125-30
37
Journal of Oral Implantology 37 (2011) 421-9
38
Dental journal of hamadan university of medical sciences 2 (2011) 19-29
39 مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد 34 (1389) 189-196