محمد زندی

صفحه نخست /محمد زندی
محمد زندي
نام و نام خانوادگی محمد زندی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده دندانپزشکی / گروه جراحی دهان و فک و صورت
تحصیلات دکترای تخصصی / جراحی دهان, فک و شورت
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Clinical Oral Investigations (2019)
2
Avicenna J Neuro Psych Physio (2017)
3
JOURNAL OF CRANIO-MAXILLOFACIAL SURGERY (2019)
4
Injury (2018)
5
Avicenna Journal of Dental Research (2018)
6
JOURNAL OF CRANIO-MAXILLOFACIAL SURGERY (2018)
7
Injury (2017)
8
JOURNAL OF CRANIO-MAXILLOFACIAL SURGERY (2017)
9
JOURNAL OF CRANIO-MAXILLOFACIAL SURGERY (2017)
10
JOURNAL OF CRANIO-MAXILLOFACIAL SURGERY (2016)
11
INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY (2016)
12
JOURNAL OF CRANIO-MAXILLOFACIAL SURGERY (2015)
13
ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY (2015)
14
ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY (2015)
15
Journal of Oral and Maxillofacial Pathology (2014)
16
JOURNAL OF CRANIO-MAXILLOFACIAL SURGERY (2014)
17
JOURNAL OF CRANIO-MAXILLOFACIAL SURGERY (2014)
18
ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY (2013)
19
Journal of Trauma Nursing (2013)
20
JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY 22 (2011) 2388-92
21
ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY 12 (2008) 149-53
22
ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY 12 (2008) 29-33
23
WORLD JOURNAL OF ORTHODONTICS 9 (2008) 26-34
24
INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY 36 (2007) 200-206
25
ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY 15 (2011) 201-9
26
CLEFT PALATE-CRANIOFACIAL JOURNAL 48 (2011) 9-483