محمد زندی

صفحه نخست /محمد زندی
محمد زندي
نام و نام خانوادگی محمد زندی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده دندانپزشکی / گروه جراحی دهان و فک و صورت
تحصیلات دکترای تخصصی / جراحی دهان, فک و شورت
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
JOURNAL OF CRANIO-MAXILLOFACIAL SURGERY (2020)
2
Clinical Oral Investigations (2019)
3
Avicenna J Neuro Psych Physio (2017)
4
JOURNAL OF CRANIO-MAXILLOFACIAL SURGERY (2019)
5
Injury (2018)
6
Avicenna Journal of Dental Research (2018)
7
JOURNAL OF CRANIO-MAXILLOFACIAL SURGERY (2018)
8
Injury (2017)
9
JOURNAL OF CRANIO-MAXILLOFACIAL SURGERY (2017)
10
JOURNAL OF CRANIO-MAXILLOFACIAL SURGERY (2017)
11
JOURNAL OF CRANIO-MAXILLOFACIAL SURGERY (2016)
12
INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY (2016)
13
JOURNAL OF CRANIO-MAXILLOFACIAL SURGERY (2015)
14
ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY (2015)
15
ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY (2015)
16
Journal of Oral and Maxillofacial Pathology (2014)
17
JOURNAL OF CRANIO-MAXILLOFACIAL SURGERY (2014)
18
JOURNAL OF CRANIO-MAXILLOFACIAL SURGERY (2014)
19
ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY (2013)
20
Journal of Trauma Nursing (2013)
21
JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY 22 (2011) 2388-92
22
ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY 12 (2008) 149-53
23
ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY 12 (2008) 29-33
24
WORLD JOURNAL OF ORTHODONTICS 9 (2008) 26-34
25
INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY 36 (2007) 200-206
26
ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY 15 (2011) 201-9
27
CLEFT PALATE-CRANIOFACIAL JOURNAL 48 (2011) 9-483