سارا سهیلی فر

صفحه نخست /سارا سهیلی فر
سارا سهيلي فر
نام و نام خانوادگی سارا سهیلی فر
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده دندانپزشکی / گروه پریودانتیکس
تحصیلات دکترای تخصصی / پریو
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
journal of long-term effects of medical implants (2016)
2
Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences (2016)
3
journal of long-term effects of medical implants (2015)
4
Journal of Clinical and diagnostic research (2015)
5
Avicenna Journal of Dental Research (2016)
6
SRM journal of research in dental science (2015)
7
Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences (2015)
8 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1392)
9
Avicenna Journal of Dental Research (2014)
10
Avicenna Journal of Dental Research (2014)
11
dental research journal (2012)
12
Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences (2012)
13
Journal of Periodontology and Implant Dentistry (2009)