عباس شکری مرنی

صفحه نخست /عباس شکری مرنی
عباس شكري مرني
نام و نام خانوادگی عباس شکری مرنی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده دندانپزشکی / گروه رادیولوژی دهان
تحصیلات دکترای تخصصی / رادیولوژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننقشوضعیت طرح
1 مشاور علمي خاتمه يافته
2 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
3 مشاور علمي خاتمه يافته
4 مجري اصلي خاتمه يافته
5 مشاور علمي خاتمه يافته
6 مجري اصلي خاتمه يافته
7 مشاور علمي خاتمه يافته
8 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
9 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
10 مجري اصلي خاتمه يافته
11 مجري اصلي خاتمه يافته
12 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
13 مجري اصلي خاتمه يافته
14 مشاور علمي خاتمه يافته
15 مجري اصلي خاتمه يافته
16 مجري اصلي خاتمه يافته
17 مجري اصلي خاتمه يافته
18 مجري اصلي خاتمه يافته
19 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
20 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
21 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
22 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
23 مجري اصلي خاتمه يافته
24 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
25 مجري اصلي خاتمه يافته
26 مشاور علمي خاتمه يافته
27 مشاور علمي خاتمه يافته
28 مجري اصلي خاتمه يافته
29 مجري خاتمه يافته
30 مشاور علمي خاتمه يافته
31 مجري اصلي خاتمه يافته
32 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
33 مجري اصلي خاتمه يافته
34 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
35 مجري اصلي خاتمه يافته
36 مجري اصلي خاتمه يافته
37 مجري اصلي خاتمه يافته
38 مشاور علمي خاتمه يافته
39 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
40 مجري اصلي خاتمه يافته
41 مجري اصلي خاتمه يافته
42 مجري اصلي خاتمه يافته
43 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
44 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
45 مجري اصلي خاتمه يافته
46 مشاور علمي خاتمه يافته
47 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
48 مجري اصلي خاتمه يافته
49 مجري اصلي خاتمه يافته
50 مجري اصلي خاتمه يافته
51 مجري اصلي خاتمه يافته
52 مجري اصلي خاتمه يافته
53 مجري خاتمه يافته
54 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
55 مجري اصلي خاتمه يافته
56 مجري اصلي خاتمه يافته
57 همكار خاتمه يافته
58 مشاور علمي خاتمه يافته
59 مجري اصلي خاتمه يافته
60 مجري اصلي خاتمه يافته
61 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
62 همكار خاتمه يافته
63 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
64 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
65 مجري اصلي خاتمه يافته
66 مشاور علمي خاتمه يافته
67 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
68 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
69 مجري اصلي خاتمه يافته
70 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
71 مجري اصلي خاتمه يافته
72 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
73 استاد مشاور خاتمه يافته
74 استاد مشاور خاتمه يافته