عباس شکری مرنی

صفحه نخست /عباس شکری مرنی
عباس شكري مرني
نام و نام خانوادگی عباس شکری مرنی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده دندانپزشکی / گروه رادیولوژی دهان
تحصیلات دکترای تخصصی / رادیولوژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 Avicenna Journal of Clinical Medicine (2019)
2
Journal of clinical and Diagnostic Research (2018)
3
Dental and Medical Problems (2019)
4
Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology (2019)
5
Journal of Clinical and Exprimental Dentistry (2018)
6
Journal of Conservative Dentistry (2018)
7
Imaging Science in Dentistry (2018)
8
Dental and Medical Problems (2018)
9
International Journal of Clinical Dentistry (2017)
10
Dentomaxillofacial Radiology (2017)
11
Journal of clinical and Diagnostic Research (2017)
12
International Journal of Clinical Dentistry (2017)
13
brazilian dental journal (2017)
14
brazilian dental journal (2016)
15
The Journal of Craniofacial Surgery (2016)
16
International Journal of Clinical Dentistry (2015)
17
International Journal of Clinical Dentistry (2015)
18
Dental Hypotheses (2015)
19
International Journal of Clinical Dentistry (2016)
20
Injury (2018)
21
The open dentistry Journal (2018)
22
Imaging Science in Dentistry (2018)
23 مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران (1395)
24
Brazilian Dental Science (2014)
25
the journal of contemporary dental practice (2015)
26
Brazilian Dental Science (2014)
27
the journal of contemporary dental practice (2014)
28
The Journal of Craniofacial Surgery (2014)
29
The Journal of Craniofacial Surgery (2014)
30
Avicenna Journal of Dental Research (2014)
31
Journal of Clinical and Exprimental Dentistry (2015)
32
brazilian dental journal (2016)
33
ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY (2015)
34
ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY (2015)
35
Avicenna Journal of Dental Research (2013)
36
Journal of the World Federation of Orthodontists (2014)
37
imaging Scince in dentistry (2014)
38
imaging Scince in dentistry (2014)
39
imaging Scince in dentistry (2013)
40
journal of clinical and exprimental dentistry (2013)
41
biomedical journal (2013)
42 مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد (1392)