فرزاد مجرد

صفحه نخست /فرزاد مجرد
فرزاد مجرد
نام و نام خانوادگی فرزاد مجرد
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده دندانپزشکی / گروه دندانپزشکی اطفال
تحصیلات دکترای تخصصی / دندانپزشکی کودکان
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
JOURNAL OF DENTISTRY SHIRAZ UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES) (2016)
2
Iranian Journal of Orthodontics (2013)
3
Brazilian Dental Science (2013)
4 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1391)
5 مجله پژوهش در حیطه کودکان استثنایی 7 (1386) 225-232