ژانت مرادی حقگو

صفحه نخست /ژانت مرادی حقگو
ژانت مرادي حقگو
نام و نام خانوادگی ژانت مرادی حقگو
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده دندانپزشکی / گروه پریودانتیکس
تحصیلات دکترای تخصصی / پریودانتیکس
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Dental journal of hamadan university of medical sciences (2009)
2
Avicenna Journal of Dental Research (2013)
3
Avicenna Journal of Dental Research (2014)
4 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1393)
5 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1393)
6
DENTAL JOURNAL OF HAMADAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES (2010)
7
DENTAL JOURNAL OF HAMADAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES (2010)
8 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان (1390)
9
Journal of Periodontology and Implant Dentistry 2 (2010) 43-6
10
Dental journal of hamadan university of medical sciences 2 (2011) 19-29