مجید محمودزاده

صفحه نخست /مجید محمودزاده
مجيد محمودزاده
نام و نام خانوادگی مجید محمودزاده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده دندانپزشکی / گروه ارتودنسی
تحصیلات دکترای تخصصی / ارتو دانتیکس
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Journal of Conservative Dentistry (2018)
2
turkish journal of orthodontics (2019)
3
JOURNAL OF RESEARCH IN MEDICAL AND DENTAL SCIENCE (2018)
4
Journal of the World Federation of Orthodontists (2018)
5
Journal of Lasers in Medical Sciences (2018)
6
Journal of Islamic Dental Association of IRAN (2017)
7
International Orthodontics (2018)
8
JOURNAL OF RESEARCH IN MEDICAL AND DENTAL SCIENCE (2018)
9 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1394)
10
imaging Scince in dentistry (2014)
11
oral health and preventive dentistry (2014)