امیر فرهنگ میر اسماعیلی

صفحه نخست /امیر فرهنگ میر اسماعیلی
امير فرهنگ مير اسماعيلي
نام و نام خانوادگی امیر فرهنگ میر اسماعیلی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده دندانپزشکی / گروه ارتودنسی
تحصیلات دکترای تخصصی / ارتدنسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننقشوضعیت طرح
1 مجري اصلي خاتمه يافته
2 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
3 مجري اصلي خاتمه يافته
4 مشاور علمي خاتمه يافته
5 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
6 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
7 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
8 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
9 مجري اصلي خاتمه يافته
10 مجري اصلي خاتمه يافته
11 مشاور علمي خاتمه يافته
12 مجري اصلي خاتمه يافته
13 مشاور علمي خاتمه يافته
14 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
15 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
16 مجري اصلي خاتمه يافته
17 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
18 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
19 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
20 مجري اصلي خاتمه يافته
21 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
22 مجري اصلي خاتمه يافته
23 مجري اصلي خاتمه يافته
24 مشاور علمي خاتمه يافته
25 مجري اصلي خاتمه يافته
26 مجري اصلي خاتمه يافته
27 مجري اصلي خاتمه يافته
28 نفر اول خاتمه یافته