غلامعباس چهاردولی

صفحه نخست /غلامعباس چهاردولی
نام و نام خانوادگی غلامعباس چهاردولی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده داروسازی / گروه شیمی دارویی
تحصیلات دکترای تخصصی / شیمی آلی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Organic Preparations and Procedures International (2019)
2
Journal of Polymer Research (2019)
3
Organic Preparations and Procedures International (2019)
4
Supramolecular Chemistry (2019)
5
iranian chemical communications (2018)
6 دوماهنامه علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (1396)
7
GREEN CHEMISTRY LETTERS AND REVIEWS (2017)
8
Bulgarian Chemical Communications (2017)
9
journal of sulfur chemistry (2015)
10
Scientia Iranica C (2014)
11
IRANIAN JOURNAL OF CATALYSIS (2013)
12
Propellants, Explosives, Pyrotechnics (2013)
13
International Journal of ChemTech Research (2013)
14
Chinese Journal of Catalysis (2013)