غلامعباس چهاردولی

صفحه نخست /غلامعباس چهاردولی
نام و نام خانوادگی غلامعباس چهاردولی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده داروسازی / گروه شیمی دارویی
تحصیلات دکترای تخصصی / شیمی آلی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Journal of Nanomaterials (2020)
2
Organic Preparations and Procedures International (2019)
3
Journal of Polymer Research (2019)
4
Organic Preparations and Procedures International (2019)
5
Supramolecular Chemistry (2019)
6
iranian chemical communications (2018)
7 دوماهنامه علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (1396)
8
GREEN CHEMISTRY LETTERS AND REVIEWS (2017)
9
Bulgarian Chemical Communications (2017)
10
journal of sulfur chemistry (2015)
11
Scientia Iranica C (2014)
12
IRANIAN JOURNAL OF CATALYSIS (2013)
13
Propellants, Explosives, Pyrotechnics (2013)
14
International Journal of ChemTech Research (2013)
15
Chinese Journal of Catalysis (2013)