محسن جلی بیدگلی(تسویه حساب)

صفحه نخست /محسن جلی بیدگلی(تسویه حساب)
محسن جلي بيدگلي(تسويه حساب)
نام و نام خانوادگی محسن جلی بیدگلی(تسویه حساب)
شغل عضو یک سازمان آموزشی یا پژوهشی داخلی / دانشگاه علوم پزشکی همدان پریودانتیکس
تحصیلات دکترای تخصصی / پریودانتیکس
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Imaging Science in Dentistry (2018)
2
journal of long-term effects of medical implants (2016)
3
Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences (2016)
4
journal of long-term effects of medical implants (2015)
5
Avicenna Journal of Dental Research (2016)
6
Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences (2015)
7 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1392)
8
Avicenna Journal of Dental Research (2014)
9
dental research journal (2012)
10
oral health and preventive dentistry (2014)
11
Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences (2012)