عطاء حیدری

صفحه نخست /عطاء حیدری
نام و نام خانوادگی عطاء حیدری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده توانبخشی / گروه شنوایی شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / شنوایی شناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش در علوم توانبخشی (1392)
2
European Archives of Oto-Rhino-Laryngology and Head & Neck (2013)
3 مجله علمی پژوهشی پژوهان (1391)
4
International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology (2013)
5 مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (1391)
6 مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (1391)
7 پژوهش در علوم توانبخشی (1391)