سید محمد معصومی(هیئت علمی)

صفحه نخست /سید محمد معصومی(هیئت علمی)
سيد محمد معصومي(هيئت علمي)
نام و نام خانوادگی سید محمد معصومی(هیئت علمی)
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه معارف اسلامی
تحصیلات دکترای تخصصی / معارف اسلامی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 آیین حکمت (1397)
2 فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهش های انقلاب اسلامی (1395)
3
the turkish online journal of design , art and coomunication (2016)
4 فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهش های انقلاب اسلامی (1392)
5 فصلنامه علمی و پژوهشی انقلاب اسلامی (1395)