مجید براتی

صفحه نخست /مجید براتی
مجيد براتي
نام و نام خانوادگی مجید براتی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده بهداشت / گروه بهداشت عمومی
تحصیلات دکترای تخصصی / آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Journal of Hospital Infection (2020)
2
Journal of Education and Health Promotion (2020)
3
Health Communication (2020)
4
Clinical Interventions in Aging (2020)
5
Journal of Health Literacy (2019)
6
Archives of Trauma Research (2020)
7
The Journal of the Egyptian Public Health Association (2019)
8 فصلنامه گوارش (1398)
9
International Journal of Injury Control and Safety Promotion (2019)
10
International Quarterly of Community Health Education (2020)
11 آموزش و سلامت جامعه (1398)
12
JOURNAL OF SUBSTANCE USE (2019)
13
Journal of Research in Health Sciences (2019)
14
Journal of Preventive medicine and Public Health (2019)
15
Workplace Health & Safety (2019)
16
Journal of Research in Health Sciences (2019)
17
European Journal of Breast Health (2019)
18
JOURNAL OF SUBSTANCE USE (2019)
19 فصلنامه حیات (1397)
20
Korean Journal of Family Medicine (2019)
21 آموزش و سلامت جامعه (1396)
22 فصلنامه حیات (1397)
23
Journal of clinical and Diagnostic Research (2018)
24
Journal of clinical and Diagnostic Research (2018)
25 مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه (1397)
26
Tobacco Induced Diseases (2018)
27
JOURNAL OF SUBSTANCE USE (2018)
28 آموزش و سلامت جامعه (1396)
29 فصلنامه پوست و زیبایی (1396)
30 فصلنامه کومش (1397)
31 فصلنامه حیات (1396)
32
Asian Pacific journal of cancer prevention (2018)
33 آموزش و سلامت جامعه (1396)
34 آموزش و سلامت جامعه (1395)
35 آموزش و سلامت جامعه (1396)
36
Avicenna Journal of NeuroPsychoPhysiology (2016)
37
Avicenna J Neuro Psych Physio (2016)
38 مجله پوست و زیبایی (1396)
39 مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران (1396)
40
The International Journal of Occupational and Environmental Medicine (The IJOEM (2017)
41 آموزش و سلامت جامعه (1395)
42
JOURNAL OF SUBSTANCE USE (2017)
43
Journal of Research in Health Sciences (2016)
44 آموزش و سلامت جامعه (1395)
45 آموزش و سلامت جامعه (1394)
46
Avicenna Journal of NeuroPsychoPhysiology (2016)
47
International Business Management (2016)
48
International Business Management (2016)
49
International Journal of Tropical Medicine (2016)
50
research journal of medical sciences (2016)
51 فصلنامه کومش (1395)
52
Iranian Journal of Cancer Prevention (2016)
53
Health Education & Health Promotion (2015)
54
International Journal of Tropical Medicine (2016)
55 مجله علمی پژوهان (1394)
56 مجله دیابت و متابولیسم ایران (1394)
57
Iranian Journal of Diabetes and Obesity (2014)
58 آموزش و سلامت جامعه (1393)
59 آموزش و سلامت جامعه (1393)
60
Health Promotion Perspectives (2015)
61
Iranian Journal of Diabetes and Obesity (2014)
62 مجله تحقیقات نظام سلامت (1393)
63
journal of research in health Sciences (2014)
64 مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی (1393)
65 آموزش و سلامت جامعه (1393)
66
Avicenna J Neuro Psych Physiology (2014)
67 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1393)
68 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان (1391)
69 دو ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی اورمیه (1391)
70 مجله تحقیقات نظام سلامت (1390)
71 مجله تحقیقات نظام سلامت (1390)
72 مجله طلوع بهداشت 9 (1389) 89-99
73 فصلنامه علمی- پژوهشی اعتیاد پژوهی 3 (1388) 77-95
74 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان 19 (1391) 62-69
75 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان 19 (1391) 45-52
76 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان 19 (1391) 23-29
77 مجله پزشکی هرمزگان 15 (1390) 318-326
78 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان 18 (1390) 60-66
79
Iranian Journal of Psychiatry 6 (2011) 116-112
80 مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 33 (1390) 20-29
81 مجله طلوع بهداشت 10 (1390) 93-81
82 مجله طلوع بهداشت 10 (1390) 45-56
83 مجله پزشکی هرمزگان 15 (1390) 318-326
84 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان 18 (1390) 70-76
85 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان هجدهم (1390) 40-49
86
Iranian Journal of Psychiatry 6 (2011) 112-116
87
journal of research in health Sciences 11 (2011) 91-96
88 مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 1 (1390) 60-66